• Güçlü Kızlar,
    Güçlü Yarınlar
"Kimseyi Geride Bırakma!
Kız Çocuklarının Bilim, Sanat ve Spor Yoluyla Güçlendirilmesi" Hakkında
Uluslararası Konferans


İstanbul, Türkiye, 11 Ekim, 2018

 

Birleşmiş Milletler; her gün milyonlarca kız çocuğunun karşılaştığı adaletsizliklere son vermek, kız çocuklarının haklarını korumak, topluma yaptıkları katkıları vurgulamak ve onları güçlendirmeye devam etmek amacıyla 11 Ekim gününü Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan etmiştir. UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı da Türkiye'de bu önemli günü kutlamak için 2015'ten bu yana ulusal konferanslar düzenlemektedir. Bu konferanslar; kız çocuklarına yönelik şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalktığı bir dünya kurmayı amaçlayan ulusal ve küresel çalışmaları desteklemektedir. Bugüne kadar bu konferanslarda şu temalar ele alınmıştır: "eğitimde fırsat eşitliği", "çocuk yaşta evliliğe son vermek için kapsayıcı ve kaliteli eğitim" ve "dayanıklılık ve değişim aktörleri olarak kız çocuklarının güçlendirilmesi". Bu yıl (2018) yapılacak konferans için önerilen tema ise "en dezavantajlı kesimlerden gelen kız çocuklarının bilim, sanat ve spor yoluyla güçlendirilmesi"dir.

Önerilen program; erişilmesi güç topluluklarda ve zor koşullarda yaşayan kız çocuklarının potansiyelini ve gücünü vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu koşullar, kız çocuklarının temel haklarından yararlanmasını engelleyebilmekte ve onları şiddet, istismar, sömürü ve ihmal karşısında savunmasız bırakabilmektedir. Bu yıl düzenlenecek konferansta, "kimseyi geride bırakmama" ilkesi ve eşitlikçi kalkınma hedeflerine ulaşma amacı doğrultusunda, en dezavantajlı ve dışlanmış kız çocuklarının 2030 kalkınma hedeflerine ulaşması ve haklarından yararlanması için bilim, sanat ve spor yoluyla güçlendirilmesi konusu ele alınacaktır.

Her yaştan kız çocuğu ve kadının bilimsel faaliyetlere tam ve eşit katılımı; toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kız çocuklarının güçlenmesini sağlamak açısından şarttır. Çünkü bu sayede, kız çocukları ve kadınlar; sosyal, ekonomik ve politik kalkınma faaliyetlerine daha fazla katılmak ve hayat boyu öğrenmek için ihtiyaç duydukları bilgileri, kapasiteyi, becerileri, yatkınlığı, etik değerleri ve anlayışı kazanırlar.1 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler), özellikle de Kaliteli Eğitim hakkındaki 4. SKH ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği hakkındaki 5. SKH, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarına ve bilgisayar bilimlerine katılımının yanı sıra, genel olarak bilimsel düşünce hayatına katılımını da destekler. Geçtiğimiz yıl, konferansta kadınların bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmasına ilişkin tartışmalar yapılmıştır. Bu yıl düzenlenecek konferansta ise soru sormanın, araştırma yapmanın ve araştırmaya dayanan kararlar almanın özgürleştirici gücü üzerinde durulacaktır. Zira bunlar; yaşadığımız dünyada kız çocuklarının hayal gücünü geliştirmeye, yaratıcılığını arttırmaya ve kavrayışını güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

Sanat ve spor ise cinsiyet, ırk, din ve ülke sınırlarını aşma gücüne sahiptir. Kadınların spor dallarında her zamankinden daha görünür olduğu bu çağda, sporcu kadınlar ve kız çocukları; toplumsal cinsiyete ilişkin basmakalıp yargılara meydan okumakta, rol modeller olarak ilham vermekte, kadın ve erkeklerin eşit olduğunu göstermektedir. SKH gündeminde spor; kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesinde ve gelişiminde önemli bir rol oynayan destekleyici bir faktör olarak ele alınmakta ve özel olarak vurgulanmaktadır.2 Kız çocukları ve kadınların sanatsal faaliyetlere katılımı da güçlenmelerine katkıda bulunabilmektedir. Sanatsal katılım; kız çocuklarının becerilerini ortaya koymasına yardımcı olur, toplumsal cinsiyete ilişkin basmakalıp yargıları sorgulayan hikâyeler anlatmalarını kolaylaştırır, kendilerini ifade etmelerine olanak sağlar, özgüvenlerini arttırır ve hayatın ekonomik, toplumsal ve sosyal alanlarına daha fazla katkı yapmalarını sağlar.3

Konferans; en dezavantajlı ve dışlanmış kız çocuklarının bilim, sanat ve spor alanlarında daha fazla eğitim imkânından ve fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini tartışmak için bir platform işlevi görecektir. Çatışmalardan, göçten ve diğer acil durumlardan etkilenen kızların ve genç kadınların, şiddete maruz kalan kız çocuklarının, engelli kız çocuklarının, alternatif bakım programları kapsamındaki kızların, azınlık gruplara mensup kızların ve diğer türlerde dezavantajlara sahip kızların katılımı da konferansta ele alınacaktır. Konferansta kız çocuklarının katılımını destekleyen yenilikçi yöntemler de irdelenecektir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır: sosyal uyum çalışmalarında sanatsal etkinliklerden ve sportif faaliyetlerden yararlanılması, dezavantajlı kesimlere mensup kız çocuklarını güçlendirmek için "bilimsel okuryazarlığın" desteklenmesi, engelli çocuklara yönelik dijital öğrenme teknolojileri, araştırma odaklı müfredat dışı etkinlikler, sosyal normları değiştirmek isteyen kız çocuklarının "geleneksel olmayan" spor dallarında yer alması, dayanıklılık ve barış inşası çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen kız çocuklarının sanatsal ifade yollarını kullanması.

Bir gün sürecek olan konferans; uluslararası konuşmacıların açılış konuşmalarıyla başlayacak, bu konuşmaları çalıştaylar ve diğer interaktif etkinlikler takip edecektir. Bu etkinlikler; paydaşlar arasında fikir paylaşımına olanak veren bir platform sağlayacaktır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da konferansa ergenlerle ve gençlerle yapılan diyaloglar dâhil edilecektir. Böylece kız çocuklarını güçlendirme sürecini hızlandırmak için onların da görüşleri alınacak, kaygıları ve düşünceleri politika yapıcılar ve diğer kilit paydaşlar tarafından göz önünde bulundurulacaktır. Konferansta bilim, sanat ve spor dünyasından girişimciler, rol modeller, ergenler ve çocuklar arasında diyalog kurulmasını sağlayan güvenli ve teşvik edici bir ortam da oluşturulacaktır.

1Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun Kadınların Statüsü Hakkında Raporu Ref: E/CN.6/2011/12 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2011/27
2UN Women (BM Kadın Birimi), Kadınlar ve Spor http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-sport
3https://www.britishcouncil.org.bd/sites/default/files/british_council_impact_report_web.pdf